Thêm nội dung trang chính sách bảo hành tại đây. rồi ấn “cập nhật” bên tay phải.