Thùng chở hàng loại trung 2

Kích thước: 50 x 55 x 48 cm

Danh mục: