Thùng chở hàng sau xe máy loại lớn 2

Kích thước: 50 x 62 x 64cm

Danh mục: